SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RYMDRESA

 

 

Rymdresan

Rymdresan består av en resa till världens ände, ut i universum. Avgång sker från USA (se även avsnitt 7).

I rymdresan ingår astronaututbildning, förberedelser inför flygning i ett "Rocketship" samt läkarundersökningar och medicinska tester.

Dessutom är även flygresa tur och retur mellan Danmark och USA, och en femdagars vistelse på lyxhotell. Hotellet väljs av GO DREAM. 

Rymdresan inkluderar INTE: transporter inom USA, logi eller andra kostnader i samband med presentkortet, om inte dessa framgår i avsnitt 7-9.

 

Leverantör

Rymdresan avvecklas via en tredje part ("Leverantör").

För närvarande erbjuds inga kommersiella rymduppdrag. När detta blir möjligt, väljer GO DREAM en leverantör.

Presentkortsinnehavaren har vid användning av presentkortet således rätt till att få en betald plats hos den valda leverantören av GO DREAM, när rymdresan bokas av Leverantören.

 

Väntelista

Presentkortsinnehavaren accepterar att det kan vara väntetid hos leverantören. Således kan GO DREAM inte garantera en specifik avgång.

GO DREAM kan inte hållas ansvariga (inklusive krav på kompensation eller dylikt) i händelse av att presentkortsinnehavaren inte är tillgänglig eller inte kan närvara vid det avresedatum som Leverantören anger, om detta inte kan flyttas eller ändras av presentkortsinnehavaren efter överenskommelse med Leverantören. En sådan överenskommelse sker mellan Leverantören och presentkortsinnehavaren, och GO DREAM hålls utan ansvar.

 

Restriktioner

Presentkortsinnehavaren godkänner att på grund av de villkor, begränsningar och/eller inskränkningar enligt lag eller andra reglerande bestämmelser, både nationellt och internationellt, kan en situation uppstå där:

Om rymdresan inte kan genomföras, hålls GO DREAM utanför allt ansvar för detta. Detsamma gäller force majeure, liknande händelser eller andra händelser som ligger utanför GO DREAMs kontroll.

Presentkortsinnehavaren godkänner och accepterar att leverantören kan ha speciella krav, bland annat gällande innehavarens fysik, inklusive maximal längd eller vikt. GO DREAM kan inte hållas ansvariga om presentkortsinnehavaren inte uppfyller Leverantörens krav, om presentkorts innehavarens läkarundersökningar eller medicinska tester inte blir godkända eller om vederbörande anses olämplig för Rymdresan.

I händelse av att presentkortsinnehavarens läkarundersökning inte blir godkänd betalas inte presentkortet tillbaka till presentkortskortsinnehavaren.

I det tillfälle som Leverantören har andra bestämda villkor eller regler, godkänner och accepterar presentkortsinnehavaren att vara bunden till dessa.

 

Dödsrisk

OBS: Deltagande i Rymdresan kan innebära risker för personskada, inklusive dödsfall.

Leverantören gör sitt bästa för att minimera denna risk, men deltagandet i Rymdresan, utbildning och andra aktiviteter med anknytning till Rymdresan sker på egen risk.

GO DREAM kan inte hållas ansvariga för personskador eller skador till följd av deltagandet i Rymdresan, utbildning och annan aktiviteter med anknytning till Rymdresan, bland annat som en följd av Leverantörens eller presentkortsinnehavarens handlingar.

Presentkortsinnehavaren bör undersöka sin egen försäkring innan de deltar i Rymdresan.

 

Ändrade tillstånd – ansvar

GO DREAM ansvarar inte för uttalanden etc. i Rymdfarkosten inklusive uttalanden på internet för personer utan anknytning till GO DREAM. GO DREAM är ensam ansvarig för sina egna uttalanden och handlingar. 

GO DREAM ansvarar inte för eventuella kostnader, skador eller förluster som personer ådragit sig genom deltagande i Rymdresan, liksom GO DREAM inte kan ställas till svars om presentkortsinnehavaren inte är nöjd med Rymdresan eller dess utformande.


I händelse av att en eller flera av GO DREAM kan bli föremål för ett påstående från en tredje part i samband med presentkortsinnehavarens agerande eller eventuella försummelser, accepterar presentkortsinnehavaren att hålla GO DREAM utan allt ansvar för detta.


Bytesrätt

GO DREAMs allmänna villkor för utbyte av presentkort tillämpas med följande ändringar:

- Rätten till ersättning skall inte tillämpas om presentkortsinnehavaren har godkänts till väntelistan till leverantören.

- Rätten till ersättning gäller inte om presentkortsinnehavaren har bidragit till, eller varit orsaken till att Rymdresan inte kunde genomföras (med undantag för brott mot Leverantören) eller genom underlåtenhet att inte följa instruktionerna eller leverantörens anvisningar. Samt och nekat tillträde till USA, missade flyg eller andra förseningar eller liknande brister eller tillstånd som orsakas av presentkortsinnehavaren. GO DREAM står inte till svars för ovanstående villkor.

 

Överlåtelse

Efter aktivering av presentkortet kan Rymdresan inte överföras, delas upp, säljas eller på annat sätt erbjudas till andra än Presenkortsinnehavaren.

Rymdresan kan inte ersättas eller kompenseras i händelse av förlust, stöld eller missat tillfälle.

 

Materialrätt, Marknadsrätt och Personlig information

Presentkortsinnehavaren samtycker till att GO DREAM gör en eller flera filmer som dokumenterar genomförandet av Rymdresan, där presentkortsinnehavaren deltar.

Denna eller dessa filmer kan ingå i framtida kampanjer i GO DREAM.

Presentkortsinnehavaren överlåter alla immateriella rättigheter till denna eller dessa filmer för GO DREAM, och godkänner därför en tidsbegränsad royalty på att GO DREAM  använder denna eller dessa filmer i framtida kampanjer och andra marknadsaktiviteter.

Information kan användas i samband med den ovan nämnda filmen. Genom att delta i Rymdresan accepterar presentkortsinnehavaren att GO DREAM gratis får använda presentkortsinnehavarens namn och foto i ev. framtida marknadsföringsmaterial, och möjligen också bidra till gratis deltagande i intervjuer eller marknadsföringsevenemang före, under och efter genomförandet av Rymdresan.

Genom att aktivera presentkortet, samtycker presentkortsinnehavaren till insamling, användning och utlämnande av personuppgifter till GO DREAM, leverantör och andra intressenter för att bedriva försäljning och implementering av ett rymdäventyr.

Presentkortsinnehavarens personliga information kan lagras på servrar som är placerade utanför Danmark.


Åldersgräns för deltagande i Rymdresan

Personer över 18 år


Lagar

Presentkortet styrs av, och tolkas i enlighet med dansk lag.

GO DREAM hålls inte ansvariga för indirekta skador eller följdskador och ekonomiska skador i samband med Presentkortsinnehavarens deltagande i Rymdresan, eller händelser som inträffar därefter.

Varje tvist som uppstår i samband med presentkortet, inklusive tvister om avtalets bestånd eller giltighet, skall avgöras i dansk domstol.

Presentkortsinnehavaren samtycker till att eventuella krav vederbörande har mot Leverantören kan vara föremål för amerikansk lagstiftning.